فریدونشهر

گزارش تصویری| برگزاری یادواره شهدای شهرستان فریدونشهر با حضور فرمانده سپاه استان

کدخبر: 76358
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ در ساعت ۰۵:۵۴

انتهای پیام/ پونه زار [17]

[18] [19]

[1] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/IMG_3720_1.jpg

[2] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/IMG_3726_1.jpg

[3] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/IMG_3731_1.jpg

[4] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/IMG_3721_1.jpg

[5] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/IMG_3689_1.jpg

[6] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/IMG_3717_1.jpg

[7] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/IMG_3698_1.jpg

[8] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/IMG_3692_1.jpg

[9] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/IMG_3704_1.jpg

[10] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/IMG_3711_1.jpg

[11] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/IMG_3724_1.jpg

[12] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/IMG_3686_1.jpg

[13] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/IMG_3700_1.jpg

[14] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/IMG_3713_1.jpg

[15] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/IMG_3696_1.jpg

[16] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/IMG_3703_1.jpg

[17] پونه زار: http://pounezar.ir/

[18] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F76358%2F%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b4-%25d8%25aa%25d8%25b5%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2587-%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25af%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25b4%25d9%2587&linkname=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C%7C%20%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

[19] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F76358%2F%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b4-%25d8%25aa%25d8%25b5%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2587-%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25af%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25b4%25d9%2587&linkname=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C%7C%20%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86