فریدونشهر

گزارش تصویری| افتتاح نمایشگاه اقتصاد مقاومتی در فریدونشهر توسط فرمانده سپاه استان اصفهان

کدخبر: 76378
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ در ساعت ۰۶:۰۱

انتهای پیام/ پونه زار [18]

[19] [20]

[1] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/IMG_3751_1.jpg

[2] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/IMG_3753_1.jpg

[3] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/IMG_3754_1.jpg

[4] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/IMG_3755_1.jpg

[5] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/IMG_3756_1.jpg

[6] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/IMG_3758_1.jpg

[7] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/IMG_3760_1.jpg

[8] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/IMG_3777_1.jpg

[9] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/IMG_3779_1.jpg

[10] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/IMG_3783_1.jpg

[11] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/IMG_3784_1.jpg

[12] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/IMG_3785_1.jpg

[13] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/IMG_3788_1.jpg

[14] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/IMG_3790_1.jpg

[15] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/IMG_3793_1.jpg

[16] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/IMG_3795_1.jpg

[17] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/IMG_3797_1.jpg

[18] پونه زار: http://pounezar.ir/

[19] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F76378%2F%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b4-%25d8%25aa%25d8%25b5%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25a7%25d9%2581%25d8%25aa%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25ad-%25d9%2586%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d8%25a7%25d9%2582%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25a7%25d8%25af-%25d9%2585&linkname=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C%7C%20%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86

[20] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F76378%2F%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b4-%25d8%25aa%25d8%25b5%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25a7%25d9%2581%25d8%25aa%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25ad-%25d9%2586%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d8%25a7%25d9%2582%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25a7%25d8%25af-%25d9%2585&linkname=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C%7C%20%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86