فریدونشهر

گزارش تصویری| نمایش بالگردهای سپاه در فریدونشهر در سالروز آغاز جنگ تحمیلی

کدخبر: 76440
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ در ساعت ۲۲:۱۹

انتهای پیام/ پونه زار [14]

[15] [16]

[1] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/IMG_3840_1.jpg

[2] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/IMG_3843_1.jpg

[3] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/IMG_3844_1.jpg

[4] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/IMG_3848_1.jpg

[5] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/IMG_3861_1.jpg

[6] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/IMG_3866_1.jpg

[7] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/IMG_3868_1.jpg

[8] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/IMG_3872_1.jpg

[9] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/IMG_3876_1.jpg

[10] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/IMG_3878_1.jpg

[11] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/IMG_3886_1.jpg

[12] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/IMG_3894_1.jpg

[13] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/IMG_3897_1.jpg

[14] پونه زار: http://pounezar.ir/

[15] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F76440%2F%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b4-%25d8%25aa%25d8%25b5%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1%25db%258c-%25d9%2586%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b4-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2584%25da%25af%25d8%25b1%25d8%25af%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25b3%25d9%25be%25d8%25a7%25d9%2587-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2581&linkname=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C%7C%20%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%20%D8%AC%D9%86%DA%AF%20%D8%AA%D8%AD%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C

[16] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F76440%2F%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b4-%25d8%25aa%25d8%25b5%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1%25db%258c-%25d9%2586%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b4-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2584%25da%25af%25d8%25b1%25d8%25af%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25b3%25d9%25be%25d8%25a7%25d9%2587-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2581&linkname=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C%7C%20%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%20%D8%AC%D9%86%DA%AF%20%D8%AA%D8%AD%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C