فریدونشهر

تصاویر| اردوی جهادی پایگاه بسیج شهید زرین بهزیستی استان اصفهان در پشتکوه فریدونشهر

کدخبر: 76502
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ در ساعت ۲۱:۵۲

به گزارش پایگاه خبری پونه زار [1]، گروه جهادی شهید زرین بهزیستی استان اصفهان با حضور در روستاهای صعب العبور پشتکوه فریدونشهر به ۵۹ توانخواه بهزیستی در ۱۹ روستای این شهرستان سرکشی کردند و علاوه بر اقدامات توانبخشی، بالغ بر ۳۰ میلیون تومان کمک نقدی و بیش از ۱۲۰ میلیون تومان کمک‌های غیرنقدی به توانخواهان تحت پوشش سازمان بهزیستی اهدا کردند.

ریاست اداره کل بهزیستی استان اصفهان و فرماندار فریدونشهر نیز با حضور در بین این گروه جهادی ضمن سرکشی به برخی از خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی از روند فعالیت این گروه جهادی بازدید کردند.

انتهای پیام/

[41] [42]

[1] پونه زار: http://pounezar.ir/

[2] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/JahadiBehzisti-1.jpg

[3] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/JahadiBehzisti-2.jpg

[4] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/JahadiBehzisti-3.jpg

[5] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/JahadiBehzisti-4.jpg

[6] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/JahadiBehzisti-5.jpg

[7] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/JahadiBehzisti-6.jpg

[8] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/JahadiBehzisti-7.jpg

[9] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/JahadiBehzisti-8.jpg

[10] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/JahadiBehzisti-9.jpg

[11] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/JahadiBehzisti-10.jpg

[12] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/JahadiBehzisti-11.jpg

[13] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/JahadiBehzisti-12.jpg

[14] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/JahadiBehzisti-13.jpg

[15] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/JahadiBehzisti-14.jpg

[16] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/JahadiBehzisti-15.jpg

[17] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/JahadiBehzisti-16.jpg

[18] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/JahadiBehzisti-17.jpg

[19] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/JahadiBehzisti-18.jpg

[20] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/JahadiBehzisti-19.jpg

[21] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/JahadiBehzisti-20.jpg

[22] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/JahadiBehzisti-21.jpg

[23] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/JahadiBehzisti-22.jpg

[24] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/JahadiBehzisti-24.jpg

[25] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/JahadiBehzisti-25.jpg

[26] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/JahadiBehzisti-26.jpg

[27] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/JahadiBehzisti-27.jpg

[28] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/JahadiBehzisti-28.jpg

[29] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/JahadiBehzisti-29.jpg

[30] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/JahadiBehzisti-30.jpg

[31] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/JahadiBehzisti-31.jpg

[32] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/JahadiBehzisti-32.jpg

[33] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/JahadiBehzisti-33.jpg

[34] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/JahadiBehzisti-34.jpg

[35] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/JahadiBehzisti-35.jpg

[36] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/JahadiBehzisti-36.jpg

[37] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/JahadiBehzisti-37.jpg

[38] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/JahadiBehzisti-38.jpg

[39] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/JahadiBehzisti-39.jpg

[40] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/JahadiBehzisti-40.jpg

[41] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F76502%2F%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25a7%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1-%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25af%25d9%2588%25db%258c-%25d8%25ac%25d9%2587%25d8%25a7%25d8%25af%25db%258c-%25d9%25be%25d8%25a7%25db%258c%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d8%25a8%25d8%25b3%25db%258c%25d8%25ac-%25d8%25b4%25d9%2587%25db%258c%25d8%25af-%25d8%25b2%25d8%25b1&linkname=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%7C%20%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%20%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%20%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DA%A9%D9%88%D9%87%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1

[42] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F76502%2F%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25a7%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1-%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25af%25d9%2588%25db%258c-%25d8%25ac%25d9%2587%25d8%25a7%25d8%25af%25db%258c-%25d9%25be%25d8%25a7%25db%258c%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d8%25a8%25d8%25b3%25db%258c%25d8%25ac-%25d8%25b4%25d9%2587%25db%258c%25d8%25af-%25d8%25b2%25d8%25b1&linkname=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%7C%20%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%20%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%20%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DA%A9%D9%88%D9%87%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1