فریدونشهر

تصاویر| برگزاری همایش روز روستا در فریدونشهر

کدخبر: 76558
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ در ساعت ۱۳:۴۸

انتهای پیام/ پونه زار [20]

[21] [22]

[1] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/IMG_4055.jpg

[2] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/IMG_4056.jpg

[3] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/IMG_4057.jpg

[4] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/IMG_4058.jpg

[5] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/IMG_4059.jpg

[6] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/IMG_4060.jpg

[7] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/IMG_4062.jpg

[8] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/IMG_4072.jpg

[9] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/IMG_4079.jpg

[10] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/IMG_4080.jpg

[11] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/IMG_4083.jpg

[12] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/IMG_4088.jpg

[13] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/IMG_4091.jpg

[14] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/IMG_4092.jpg

[15] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/IMG_4098.jpg

[16] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/IMG_4101.jpg

[17] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/IMG_4103.jpg

[18] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/IMG_4108.jpg

[19] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/IMG_4109.jpg

[20] پونه زار: http://pounezar.ir/

[21] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F76558%2F%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25a7%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1-%25d8%25a8%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25d9%2587%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b4-%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2-%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af&linkname=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%7C%20%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1

[22] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F76558%2F%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25a7%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1-%25d8%25a8%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25d9%2587%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b4-%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2-%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af&linkname=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%7C%20%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1