فریدونشهر

تصاویر| تجدید پیمان مسئولان شهرستان فریدونشهر با آرمان‌های شهدا به مناسبت هفته ناجا

کدخبر: 76583
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ در ساعت ۱۰:۲۷

انتهای پیام/ پونه زار [16]

[17] [18]

[1] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/naja-fereydounshahr-1_1.jpg

[2] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/naja-fereydounshahr-2_1.jpg

[3] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/naja-fereydounshahr-3_1.jpg

[4] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/naja-fereydounshahr-4_1.jpg

[5] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/naja-fereydounshahr-5_1.jpg

[6] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/naja-fereydounshahr-6_1.jpg

[7] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/naja-fereydounshahr-7_1.jpg

[8] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/naja-fereydounshahr-8_1.jpg

[9] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/naja-fereydounshahr-9_1.jpg

[10] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/naja-fereydounshahr-10_1.jpg

[11] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/naja-fereydounshahr-11_1.jpg

[12] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/naja-fereydounshahr-12_1.jpg

[13] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/naja-fereydounshahr-13_1.jpg

[14] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/naja-fereydounshahr-14_1.jpg

[15] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/naja-fereydounshahr-15_1.jpg

[16] پونه زار: http://pounezar.ir/

[17] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F76583%2F%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25a7%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1-%25d8%25aa%25d8%25ac%25d8%25af%25db%258c%25d8%25af-%25d9%25be%25db%258c%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2585%25d8%25b3%25d8%25a6%25d9%2588%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2581%25d8%25b1&linkname=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%7C%20%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA%20%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%A7

[18] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F76583%2F%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25a7%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1-%25d8%25aa%25d8%25ac%25d8%25af%25db%258c%25d8%25af-%25d9%25be%25db%258c%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2585%25d8%25b3%25d8%25a6%25d9%2588%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2581%25d8%25b1&linkname=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%7C%20%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA%20%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%A7