فریدونشهر

تصاویر| پاییز هزار رنگ در بام ایران

کدخبر: 76671
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ در ساعت ۰۹:۵۸

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار [1]، در نقاط کوهستانی استان اصفهان همچون فریدونشهر، پاییز فصل برگ ریزان درختان و آماده شدن طبیعت برای ورود به دوره یخبندان سالانه است.

انتهای پیام/

[32] [33]

[1] پونه زار: http://pounezar.ir/

[2] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/IMG_4497_1.jpg

[3] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/IMG_4502_1.jpg

[4] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/IMG_4504_1.jpg

[5] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/IMG_4505_1.jpg

[6] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/IMG_4528_1.jpg

[7] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/IMG_4530_1.jpg

[8] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/IMG_4532_1.jpg

[9] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/IMG_4533_1.jpg

[10] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/IMG_4534_1.jpg

[11] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/IMG_4536_1.jpg

[12] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/IMG_4546_1.jpg

[13] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/IMG_4547_1.jpg

[14] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/IMG_4552_1.jpg

[15] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/IMG_4567_1.jpg

[16] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/IMG_4576_1.jpg

[17] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/IMG_4630_1.jpg

[18] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/IMG_4638_1.jpg

[19] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/IMG_4644_1.jpg

[20] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/IMG_4645_1.jpg

[21] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/IMG_4649_1.jpg

[22] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/IMG_4650_1.jpg

[23] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/IMG_4655_1.jpg

[24] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/IMG_4657_1.jpg

[25] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/IMG_4681_1.jpg

[26] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/IMG_4684_1.jpg

[27] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/IMG_4694_1.jpg

[28] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/IMG_4707_1.jpg

[29] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/IMG_4715_1.jpg

[30] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/IMG_4721_1.jpg

[31] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/10/IMG_4728_1.jpg

[32] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F76671%2F%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25a7%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1-%25d9%25be%25d8%25a7%25db%258c%25db%258c%25d8%25b2-%25d9%2587%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25b1%25d9%2586%25da%25af-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586&linkname=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%7C%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2%20%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%B1%D9%86%DA%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

[33] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F76671%2F%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25a7%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1-%25d9%25be%25d8%25a7%25db%258c%25db%258c%25d8%25b2-%25d9%2587%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25b1%25d9%2586%25da%25af-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586&linkname=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%7C%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2%20%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%B1%D9%86%DA%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86