فریدونشهر

تصاویر| تجلیل از پرستاران فریدونشهری به مناسبت روز پرستار

کدخبر: 77078
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ در ساعت ۰۹:۵۷

[9] [10]

[1] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/photo_2021-12-09_13-57-35.jpg

[2] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/photo_2021-12-09_13-57-36.jpg

[3] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/photo_2021-12-09_13-57-37-2.jpg

[4] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/photo_2021-12-09_13-57-39.jpg

[5] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/photo_2021-12-09_13-57-40.jpg

[6] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/photo_2021-12-09_13-57-42.jpg

[7] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/photo_2021-12-09_13-57-43.jpg

[8] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/photo_2021-12-09_13-57-45.jpg

[9] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F77078%2F%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25a7%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1-%25d8%25aa%25d8%25ac%25d9%2584%25db%258c%25d9%2584-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d9%25be%25d8%25b1%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25a8&linkname=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%7C%20%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1

[10] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F77078%2F%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25a7%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1-%25d8%25aa%25d8%25ac%25d9%2584%25db%258c%25d9%2584-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d9%25be%25d8%25b1%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25a8&linkname=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%7C%20%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1