فریدونشهر

تصاویر| برگزاری گرامیداشت روز حماسه و ایثار شهرستان فریدونشهر

کدخبر: 77208
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ در ساعت ۱۴:۳۴

انتهای پیام/ پونه زار [23]

[24] [25]

[1] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_5830_1.jpg

[2] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_5832_1.jpg

[3] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_5833_1.jpg

[4] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_5835_1.jpg

[5] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_5837_1.jpg

[6] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_5840_1.jpg

[7] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_5842_1.jpg

[8] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_5846_1.jpg

[9] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_5847_1.jpg

[10] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_5848_1.jpg

[11] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_5852_1.jpg

[12] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_5853_1.jpg

[13] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_5865_1.jpg

[14] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_5866_1.jpg

[15] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_5867_1.jpg

[16] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_5870_1.jpg

[17] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_5875_1.jpg

[18] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_5881_1.jpg

[19] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_5884_1.jpg

[20] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_5888_1.jpg

[21] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_5891_1.jpg

[22] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_5896_1.jpg

[23] پونه زار: http://pounezar.ir/

[24] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F77208%2F%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25a7%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1-%25d8%25a8%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25da%25af%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2585%25db%258c%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b4%25d8%25aa-%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2-%25d8%25ad%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b3%25d9%2587-%25d9%2588-%25d8%25a7&linkname=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%7C%20%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87%20%D9%88%20%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1

[25] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F77208%2F%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25a7%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1-%25d8%25a8%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25da%25af%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2585%25db%258c%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b4%25d8%25aa-%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2-%25d8%25ad%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b3%25d9%2587-%25d9%2588-%25d8%25a7&linkname=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%7C%20%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87%20%D9%88%20%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1