فریدونشهر

تصاویر| تشییع پیکر مطهر شهدای تازه تفحص شده دفاع مقدس در فریدونشهر

کدخبر: 77249
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ در ساعت ۱۵:۱۶

[45] [46]

[1] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_5907_1.jpg

[2] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_5932_1.jpg

[3] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_5946_1.jpg

[4] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_5949_1.jpg

[5] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_5951_1.jpg

[6] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_5953_1.jpg

[7] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_5955_1.jpg

[8] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_5958_1.jpg

[9] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_5959_1.jpg

[10] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_5964_1.jpg

[11] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_5969_1.jpg

[12] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_5970_1.jpg

[13] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_5971_1.jpg

[14] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_5974_1.jpg

[15] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_5976_1.jpg

[16] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_5978_1.jpg

[17] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_5988_1.jpg

[18] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_5997_1.jpg

[19] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_5998_1.jpg

[20] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_6000_1.jpg

[21] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_6010_1.jpg

[22] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_6017_1.jpg

[23] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_6020_1.jpg

[24] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_6025_1.jpg

[25] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_6029_1.jpg

[26] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_6034_1.jpg

[27] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_6039_1.jpg

[28] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_6041_1.jpg

[29] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_6045_1.jpg

[30] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_6048_1.jpg

[31] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_6054_1.jpg

[32] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_6065_1.jpg

[33] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_6079_1.jpg

[34] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_6093_1.jpg

[35] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_6100_1.jpg

[36] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_6105_1.jpg

[37] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_6111_1.jpg

[38] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_6113_1.jpg

[39] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_6115_1.jpg

[40] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_6124_1.jpg

[41] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_6134_1.jpg

[42] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_6150_1.jpg

[43] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_6154_1.jpg

[44] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/12/IMG_6157_1.jpg

[45] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F77249%2F%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25a7%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1-%25d8%25aa%25d8%25b4%25db%258c%25db%258c%25d8%25b9-%25d9%25be%25db%258c%25da%25a9%25d8%25b1-%25d9%2585%25d8%25b7%25d9%2587%25d8%25b1-%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25af%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25b2%25d9%2587-%25d8%25aa%25d9%2581%25d8%25ad%25d8%25b5&linkname=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%7C%20%D8%AA%D8%B4%DB%8C%DB%8C%D8%B9%20%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%20%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%20%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%20%D8%AA%D9%81%D8%AD%D8%B5%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1

[46] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F77249%2F%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25a7%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1-%25d8%25aa%25d8%25b4%25db%258c%25db%258c%25d8%25b9-%25d9%25be%25db%258c%25da%25a9%25d8%25b1-%25d9%2585%25d8%25b7%25d9%2587%25d8%25b1-%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25af%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25b2%25d9%2587-%25d8%25aa%25d9%2581%25d8%25ad%25d8%25b5&linkname=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%7C%20%D8%AA%D8%B4%DB%8C%DB%8C%D8%B9%20%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%20%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%20%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%20%D8%AA%D9%81%D8%AD%D8%B5%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1