چاپ خبــر
دبستان شهید احمد لچینانی

کلاس اولی های فریدونشهر/زنگ شروع تحصیل در دبستان شهید احمد لچینانی به صدا درامد

آغاز تحصیل و شروع کسب دانش برای کلاس اولی ها همراه خوشحالی غیر قابل وصف پدر و مادران روز اول مدرسه را جذاب ، دیدنی و زیبا می کند .

دبستان شهید احمد لچینانی میزبان کلاس اولی ها بود معلمان کلاس اول این دبستان به همراه معاونین و مدیر مدرسه مراسم استقبال خوبی برای آنها تدارک دیده بودند.

گزارش تصویری زیر با همکاری بسیار خوب اقای ملیانی و مدیریت مدرسه  جناب اقای  منوچهر قلانی  تهیه شده :

Go to TOP