چاپ خبــر
  1. سلام جای بسیار تاسف داره کسانی که خودتونادوست دار طبیعت میدونید راتواین صحنه دیدم وزشت تر وبیشرمانه ترازاین نوشتن عبارت (لحظه بسیارزیباانفجار کوه)آقای به ظاهردوست دارطبیعت آیا میدانید بااین انفجارچندتا حیوان!پرنده!گیاه!حشره و……..از بین رفته؟پس یا شریک دزد باشیدیارفیق قافله . لطفا زحمت بکشید کاورهای دوست داران طبیعت راازتنتون دربیارید بدید به احلش بپوشن تانخوان ازش سوءاستفاده ابزاری کرده باشن

Go to TOP