چاپ خبــر

عکس/از سرچشمه تا خروجی چشمه لنگان فریدونشهر

در این روزهای گرم تابستان چشمه لنگان فریدونشهر همچنان با جوشش سخاوتمندانه مردم فریدونشهر و بعد بخش زیادی از سایر مردم استان اصفهان را مشروب می کند.

cheshme langan 930425 (2)cheshme langan 930425 (5)cheshme langan 930425 (6)cheshme langan 930425 (7) cheshme langan 930425 (3)  cheshme langan 930425 (1)cheshme langan 930425 (4)

Go to TOP