چاپ خبــر

فریدونشهر شهری میان کوه ها

دیدتسر ، تسیخه و تترشویلی از جمله کوه هایی هستند مه فریدونشهر را درمیان گرفته اند.

 

Go to TOP