چاپ خبــر
فوتبالی های قدیم فریدونشهر

تیم فوتبال جوانان پرسپولیس فریدونشهر 25 سال پیش

فوتبال شهرستان فریدونشهر در گذشته به گفته پیشکسوتان این رشته نسبت به امروز بسیار فعال تر و موفق تر بوده است به طوریکه در سالیان دور تیم های فوتبال شهرستان موفقیت های خوبی در سطح منطقه و استان داشته اند . دیدن عکس های قدیمی از آن دوران بیانگر همین موضوع است .

تیم فوتبال جوانان پرسپولیس فریدونشهر 25 سال پیش به مربیگری آقای نورالله ابراری :

عکس فوق برگرفته از وبلاگ ونیزان جناب آقای مصطفی حسامی است .

Go to TOP