چاپ خبــر
بعد از بارندگی های اخیر اتفاق افتاد :

فیلم/نشت آب از سقف یکی از واحدهای مسکن مهر فریدونشهر

مسکن مهر فریدونشهر همچنان چالش بزرگ مردم و مسئولین است و در اولین باران بر روی سقف آن تازه خانه دارشده ها خانه به دوش می شوند

فیلم نشت آب از سقف یکی از واحدهای مسکن مهر فریدونشهر 92/9/02-  خبر تکمیلی تر در ساعات آینده

Go to TOP