چاپ خبــر
تصاویری از برف فریدون شهر؛

صدای پای زمستان می آید…

تصاویری از ارتفاعات و شهر فریدونشهر بعد از بارش برف در اخرین روزهای منتهی به زمستان

Go to TOP