چاپ خبــر

تصاویری از بارش برف فریدون شهر

برف می بارید برف می بارید برف می بارید…

برف می بارید. جای پاها تازه بود اما، برف می بارید.
باز می گشتم،برف می بارید.
جای پاها دیده می شد، لیك برف می بارید.
باز می گشتم،برف می بارید.
جای پاها باز هم گوئی دیده می شد، لیك برف می بارید.
باز می گشتم،
برف می بارید.
برف می بارید. می بارید. می بارید . . .
جای پاهای مرا هم برف پوشانده ست.

 (مهدی اخوان ثالث)

عکس های زیر گرفته شده در ظهر روز جمعه 22 اذر ماه توسط محسن رحیمی :

Go to TOP