چاپ خبــر

تصاویر| برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش در دانشگاه پیام نور فریدونشهر

آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش با حضور 544 متقاضی شامل 138 مرد و 406 زن در دانشگاه پیام نور فریدونشهر برگزار شد.

Go to TOP