چاپ خبــر
  1. باور کنید واقعا روستای محرومیه
    محرومیت وزوه با دوتا عکس نشون داده نمیشه
    وقتی از بالای” گردنه گریه ” به اطرافت نگاه کردی و هیچ چیز جز جنگل و دره ندیدی.
    ..
    باید رفت و دید

Go to TOP