چاپ خبــر
به مناسبت روز جهانی پست

پستچی قدیمی فریدونشهر همچنان با موتورسیکلت قدیمی اش !

جدیدی مامور پست فریدونشهر

 

Go to TOP