چاپ خبــر

1100 متر فاصله میدان استقلال تا میدان خلیج فارس فریدونشهر/یکه تازی خیابان شریعتی

به قلم سردبیر:

محدوده شرقی تا غربی شهر فریدونشهر از ابتدای محله وحدت آباد تا بعد از جهاد کشاورزی شهرستان تعیین شده است؛ حال اینکه به علت تمرکز ادارات و ساختمان ها و سایر بخش های مهم شهر در قسمت میانی این محدوده،  تصور می شود محدوده ی شهر از ابتدای میدان استقلال تا میدان خلیج فارس است که این فاصله به 1100 متر میرسد که برای یک شهر و مرکز شهرستان بسیار کم است. البته شاخصی برای اندازه گیری رابطه وسعت یک شهر و شهر بودن آن وجود ندارد ولیکن همیشه فریدونشهر با سایر شهرهای همجوار و هم تراز خود مقایسه می شود که آیا این شهر از لحاظ وسعت و کاربرد آن در قواره یک شهر متوسط می باشد یا خیر ؟

تغییر نگاه مردم برای سکنی گزینی در سایر قسمت های شهر و وسعت بخشیدن به محدوده فعال شهر یکی از مهمترین مشکلات شهر می باشد که حتی با ایجاد قسمت کوی فرهنگیان و یا واگذاری زمین ها در آن به کسبه با شغل های خدماتی و نیاز مند به فضای کسب و کار بیشتر محقق نشده و شهر هر روز در فاصله این دومیدان اصلی فرو می رود به طوری که قیمت اجاره بها و زمین در این قسمت بسیار بالا رفته و داد کاسبین و مردم اجاره نشین را درآورده است .نکته جالب تر اینکه بیشترین بافت فرسوده و قدیمی شهر در این محدوده می باشد و به نظر می رسد شورا و شهرداری شهر برای برداشتن بار سنگین خیابان شریعتی از دوش مردم باید زودتر اقدام کنند تا با رونق قسمت های دیگر شهر از محله وحدت آباد تا دوراهی چغیورت و از چهارصد دستگاه و مسکن مهر تا جنوبی ترین قسمت شهر که همان محله گلاز است ، قسمت های فعال شهر فریدونشهر را بیشتر کنند تا بخشی از مشکلات شهروندان رفع شود و بر رونق کسب و کار و فعالیت مردم افزوده شود.

IMG_2176

IMG_2177 IMG_2179 IMG_2182 IMG_2185

IMG_2186

Go to TOP