چاپ خبــر

افزایش دستمزد واقعی در سه سال گذشته به روایت نمودار

با توجه به نمودار، پس از سه سال بد برای دستمزد بگیران در سالهای 90، 91 و 92 ، دستمزد واقعی در سالهای 93، 94 و 95 وضعیتش بهبود یافته است و از نرخ تورم پیشی گرفته است.

افزایش دستمزد واقعی در سه سال گذشته به روایت نمودار

Go to TOP