چاپ خبــر
خواندنی، دیدنی؛

با قوانین سفته آشنا شوید+آموزش

سفته سندی میباشد که به سبب آن امضاء کننده تعهدی مبنی بر این میدهد تا در موعد مقرر یا عندالمطالبه مبلغی را در وجه حامل یا فرد معین یا به حواله کرد او بپردازد.سفته علاوه بر امضاء یا مهر متعهد باید مشخص کننده مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه، و تاریخ نیز باشد.

به گزارش سایت تحلیلی خبری پونه زار، پیدایش سفته در گذشته به دلیل خطر انتقال پول از جایی به جای دیگر بوده است. تجار به کمک بانک ها در معاملات خارجی و نیز داخلی خود از سفته استفاده می کردند و در برابر، کارمزدی برای صدور سفته به نام خود و دریافت مبلغ آن درجایی دیگربه بانک می پرداختند.

امروزه در اقتصاد سفته به عنوان یک وسیله اعتباری نقش مهمی در تامین کوتاه مدت منابع سرمایه گذاری ایفا می کند و به ویژه شرکت های بزرگ با صدور و تنزیل آن نزد بانک ها مشکلات مالی جاری خود را مرتفع می سازند. آشکار است که برخورد نظام بانکی به این قبیل اسناد اعتباری از عوامل اساسی اعتبار و رواج آنها به شمار می رود.

**سفته سندي معتبر اما ناشناخته

سفته نامي است که حتما بارها و بارها آن را شنيده ايد و حتما بارها به بهانه گرفتن وام يا ضمانت از آن استفاده کرده ايد.

حتما ديده ايد که سفته را در گوشه گوشه شهر در هر دکه روزنامه فروشي که بساط سيگار ، سيمکارت اعتباري ، شارژ موبايل و کارت اينترنت را پهن کرده است ، مي فروشند و اين عبارت را که «سفته موجود است» خيلي جاها ديده ايد و لابد پيش خود فکر کرده ايد که «عجب ، سفته چه وسيله خوبي است که هرکس مي تواند هرگاه اراده کند ، آن را مثل نقل و نبات بخرد و کارش را راه بيندازد» و بعد حتما به اين مساله فکر کرده ايد که سفته در مقابل چک ، با سختي هايي که براي گرفتنش از سيستم بانکي دارد ، چقدر به دردبخور است.

يکي از شهرونداني که براي دريافت يک وام ۲ ميليون توماني از يک بانک به گفته خودش ، ۴ ماه به دنبال يک ضامن داراي چک مي گشت ، مي گويد: مشابه همين وام را از يک مرکز اقتصادي ديگر گرفتم که براي ضمانت ، سفته هم قبول مي کرد.

همه اينها را حتما مي دانيد و حتما بارها با آن برخورد کرده ايد اما شايد آن روي سکه را کمتر ديده ايد که سفته يک سند معتبر اقتصادي است که به دليل نشناختن جايگاه آن ، بسياري از مردم را دچار مشکل کرده است.

اگر سري به دادگاه ها بزنيد ، متوجه مي شويد ناآشنايي با قانون سفته و اين تفکر که سفته ابزاري سهل الوصول است و تبعاتي ندارد، براي مردم چه مشکلاتي ايجاد کرده است.

اگر اين گزارش را بخوانيد، حتما تفکر و تصورتان درباره سفته عوض مي شود.

بد نيست بدانيم سابقه کاربرد سفته به اروپا بازمي گردد و اين سند از قديم در آنجا مورد استفاده بوده است و حقوقدانان اروپايي معتقدند سفته پيش از برات و ديگر اسناد تجاري استفاده مي شده است.

ظهور سفته در ايران هم به زمان تدوين قانون تجارت در سال ۱۳۱۱ برمي گردد و امروزه در کشور ما از اين سند بيش از برات استفاده مي شود.حقوقدانان ايران نيز گاه از سندي سخن مي گويند که عنوان «سفتجه» داشته است و فقها درباره آن بحث فراوان کرده اند اما اذعان مي کنند که اين سند با سفته موضوع حقوق تجارت متفاوت است و بيشتر به عقد حواله نزديک است اما امروزه در اقتصاد ، سفته به عنوان وسيله اي اعتباري نقش مهمي در تامين کوتاه مدت منابع سرمايه گذاري ايفا مي کند و حتي شرکتهاي بزرگ با صدور آن نزد بانکها ، مشکلات مالي جاري خود را مرتفع مي کنند. همچنين از سفته مي توان به عنوان وسيله پرداخت در معاملات غيرنقدي استفاده کرد و اين امر در معاملات کالاهاي مصرفي بسيار معمول است و شايد همين عموميت است که شما مي بينيد سفته همه جا به فروش مي رسد البته بانکها و موسسات اعتباري نيز از اين اسناد براي اعطاي وام و تقسيط بازپرداخت آن استفاده مي کنند و به اين منظور ، در مقابل پرداخت وام به مشتري ، از او سفته مطالبه مي کنند. همچنين در قراردادهايي که شرکتها و موسسات اداري با مقاطعه کاران منعقد مي کنند ، سفته وسيله اي ارزان و مطمئن براي تضمين اجراي تعهد از سوي آنان است.

**مندرجات سفته

به موجب ماده ۳۰۸ قانون تجارت ، سفته علاوه بر امضاء يا مهر ، بايد داراي تاريخ و متضمن مراتب ذيل باشد: مبلغي که بايد تاديه شود با تمام حروف ، نام گيرنده وجه و تاريخ پرداخت بايد در سفته مشخص باشد. پس طبق ماده ۳۰۸ قانون تجارت ، سفته علاوه بر مهر يا امضاء بايد داراي تاريخ باشد و علاوه بر اين ، طبق بند يک همين ماده ، تعيين مبلغي که بايد پرداخت شود ، با تمام حروف ضروري است.

نام و نام خانوادگي گيرنده وجه ، تاريخ پرداخت وجه ، علاوه بر اينها ، نوشتن نام خانوادگي صادرکننده ، اقامتگاه وي و محل پرداخت سفته نيز ضروري است.

در صورتي که سفته براي شخص معيني صادر شود ، نام و نام خانوادگي او در سفته آورده مي شود ، در غير اين صورت به جاي نام او نوشته مي شود در «وجه حامل». در صورتي که نام خانوادگي يک شخص معين در سفته نوشته شود ، اين شخص طلبکار مي شود و در غير اين صورت هر کسي که سفته را در اختيار داشته باشد ، طلبکار محسوب مي شود و مي تواند در سررسيد سفته ، مبلغ آن را طلب کند و اگر سررسيد درج نشود ، سفته عندالمطالبه محسوب مي شود و در سفته عندالمطالبه ، صادرکننده بايد به محض مطالبه ، مبلغ آن را پرداخت کند اما اگر مندرجات قانوني در سفته قيد نشود ، آنگاه چه مي شود؟ متاسفانه قانونگذار در فصل دوم باب چهارم قانون تجارت که مقررات مربوط به سفته را بيان مي کند ، به ضمانت اجراي عدم ذکر مندرجات مندرج در ماده ۳۰۸ اشاره اي نکرده است اما در قوانين خارجي به اين نکته اشاره شده است.

مثلا در قانون تجارت فرانسه ، پس از ماده ۱۸۳ که شرايط صوري سفته را معين مي کند ، ماده ۱۸۴ مقرر مي کند که در صورت نبودن يکي از موارد مندرج در ماده ۱۸۳، سند امضائشده ، سفته محسوب نمي شود. همان طور که گفته شده است ، اگرچه در قانون تجارت ايران در مورد سفته ، به اين امر اشاره نشده است که اگر يکي از مندرجات مذکور در ماده ۳۰۸ قانون رعايت نشود ، نوشته مزبور مشمول مزاياي سفته نمي شود اما سفته فقط در صورتي مشمول مزاياي مذکور در قانون تجارت است که موافق مقررات اين قانون تنظيم شده باشد و از طرفي ، اگرچه در مورد رعايت نکردن مندرجات قانوني سفته ضمانت اجرايي پيش بيني نشده ، تبصره ماده ۳۱۹ قانون تجارت ، سفته اي را که فاقد شرايط اساسي مذکور در قانون تجارت باشد ، سند تجاري قلمداد نمي کند و مشمول مرور زمان اموال منقول مي داند. در واقع اگر سفته مطابق مواد قانوني پر نشود، وجاهت قانوني ندارد.

**سفته بدون نام

سفته بدون نام ، حالتي ديگر از نحوه تنظيم سفته است. در اين حالت ، در تنظيم سند اين امکان وجود دارد که بدهکار، سفته اي را که صادر مي کند، بدون ذکر نام طلبکار به وي بدهد که در اين صورت فرد مي تواند يا خودش براي گرفتن در سررسيد اقدام يا اين که آن را به ديگري حواله بدهد.

عبارت حواله کرد در سفته به شخص دارنده اين اختيار را مي دهد که بتواند سفته را به ديگري منتقل کند ولي اگر حواله کرد ، خط خورده شود ، دارنده سفته نمي تواند آن را به ديگري انتقال دهد و تنها خود وي براي وصول آن اقدام کند ، علاوه بر آن که مي تواند با پشت نويسي آن را به شخص ديگري انتقال دهد.

**پشت نويسي سفته

پشت نويسي سفته مانند چک براي انتقال سفته به ديگري يا وصول وجه آن است. اگر پشت نويسي براي انتقال باشد ، دارنده جديد سفته داراي تمام حقوق و مزايايي مي شود که به آن سند تعلق دارد. انتقال سفته با امضاي دارنده آن صورت مي گيرد. همچنين دارنده سفته مي تواند براي وصول وجه آن به ديگري وکالت دهد که در اين صورت بايد وکالت براي وصول قيد شود.

◄سقف سفته

هر برگ سفته ، سقف خاصي براي تعهد کردن دارد ، مثلا اگر روي سفته اي درج شده باشد «ده ميليون ريال» يعني آن سفته حداکثر براي تعهد يک ميليون تومان داراي اعتبار است و با آن نمي توان به پرداخت بيش از يک ميليون تومان تعهد کرد.

◄ماهيت حقوقي سفته

خسروي ، مستشار شعبه ۷۰ دادگاه تجديدنظر در اين باره مي گويد: امضاي سفته ذاتا عمل تجاري را تشکيل نمي دهد.

◄تکاليف دارنده سفته

خسروي در اين خصوص مي گويد: اگر متعهد سفته در سررسيد از پرداخت مبلغ مندرج در آن امتناع کند ، دارنده سفته مکلف است به موجب نوشته اي که واخواست يا اعتراض عدم تاديه ناميده مي شود ، ظرف مدت ۱۰ روز از تاريخ وعده سفته اعتراض خود را اعلام کند که براي واخواست به مجتمع قضايي مراجعه و نسبت به تنظيم و ارسال آن براي صادرکننده سفته اقدام مي کند و از تاريخ واخواست ظرف مدت يک سال براي کسي که سفته را در ايران صادر کرده و مدت ۲ سال براي کساني که سفته را در خارج از ايران صادر کرده اند ، طبق مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت اقامه دعوي کند. در صورتي که دارنده سفته به تکاليف قانوني خود اقدام نکند ، حق اقامه دعوي عليه پشت نويس ، ضامن پشت نويس را ندارد و از امتيازات اسناد تجاري بهره مند نمي شود.

◄راههاي وصول وجه سفته

مستشار شعبه ۷۰ دادگاه تجديدنظر در اين خصوص نيز مي گويد : براي وصول وجه سفته از ۲ طريق مي توان اقدام کرد :

از طريق اجراي اسناد رسمي : چون سفته از اسناد لازم الاجراست ، در صورتي که دارنده به وظايف قانوني خود عمل کرده باشد ، مي تواند عليه صادرکننده ، پشت نويس و ضامن به اجراي اسناد رسمي واقع در اداره ثبت مراجعه و تقاضاي توقيف اموال بلامعارض اشخاص فوق و وصول طلب خود را کند.

از طريق مراجع قضايي دادگستري : دارنده سفته با تقديم دادخواست حقوقي عليه يک يا تمام مسوولان سند تجاري اقامه دعوي مي کند و در صورتي که به محکوميت قطعي صادرکننده منجر شود و اگر اموالي از محکوم تحصيل نشود، مي تواند به استناد قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي تقاضاي بازداشت شخص محکوم را کند.

**تاملی در نظام حقوقی سفته

تصویب قانون جدید صدور چك، و مطرح شدن مجدد آن به عنوان وسیله صرفاً پرداخت و عدم امكان استفاده از چك به صورت و عده دار (برای كسب اعتبار و تضمین) فرصتی به دست داد تا به وضعیت سفته كه وسیله پرداخت اعتباری هم ارز برات می باشد و از این پس احتمال استفاده فراگیر از آن وجود خواهد داشت، بیشتر توجه شود.

۱. تصویب قانون جدید صدور چك، و مطرح شدن مجدد آن به عنوان وسیله صرفاً پرداخت و عدم امكان استفاده از چك به صورت و عده دار (برای كسب اعتبار و تضمین) فرصتی به دست داد تا به وضعیت سفته كه وسیله پرداخت اعتباری هم ارز برات می باشد و از این پس احتمال استفاده فراگیر از آن وجود خواهد داشت، بیشتر توجه شود.

۲. سفته در لغت به معنای « مالی كه به شهری دهند و به شهری باز ستانند» آمده و معال كلمه فته طلب یا جواز طلب می باشد. اما در اصطلاح حقوقی از سفته به عنوان یكی از اسناد تجارتی چنین تعریف شده است: « فته طلب سندیست كه به موجب آن امضا كننده تعهد می كند مبلغی در موعد معین یا عند المطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله كرد آن شخص كار سازی نماید.»سفته از لحاظ تاریخی نه در شكل امروزی آن بلكه به صورت نوشته هایی در قدیم معمول بوده است. مثلاً در بازار این امكان وجود داشته كه بازرگانی جهت به دست آوردن اعتبار مورد نیاز با دیگری تماس حاصل نماید و نوشته هایی را حاكی از پرداخت مبلغی در سر رسید معین به دست آورد و آنها را به اعتبار مدیون معامله كند: خواه واقعاً طلبی در كار بوده یا نبوده باشد.در كشور فرانسه، سفته سابقه بسیار قدیمی دارد و از زمانهای دور این سند با انعكاس عبارت « حواله كرد» در روی آن قابلیت معامله و دست به دست گشتن را داشته ، اما به تدریج در قرون ۱۸ و ۱۹ با گسترش استفاده از برات و اسكناس در امور بازرگانی اهمیت خود را از دست داده است، به ویژه اینكه در آن زمان افراد غیر بازرگان هم تمایلی به متعهد شدن در مقابل كسی كه او را نمی شناختند، مگر در یك سررسید معین، از خود نشان نمی دادند.پس از قرون یاد شده ، سفته به تدریج از انزوای خود بیرون آمد و دو نقش مهم را تدریجاً عهده دار گشت؛ اول ، وسیلهای گردید جهت كسب اعتبارات مالی و دوم، در معاملات مربوط به حق سرقفلی به عنوان ابزار پرداخت مورد استفاده قرار گرفت.اما كاربرد سفته در امور تجاری به تدریج از این هم فراتر رفت. با آغاز دوره شكوفایی اقتصادی ، تجار جدید كه تازه فعالیت بازرگانی خود را شروع كرده بودند، به دلیل عدم وجود امكانات بالفعل در پرداخت مبالغ هنگفت، از فته طلب كه سندی مهلت دار بود استفاده می كردند. ولی زمانیكه دوباره بحران اقتصادی جامعه را فرا می گرفت و صادر كنندگان سفته در موعد سند قادر به پرداخت وجه آن نبودند، باز مشكلات بزرگی دامنگیرشان می شد.

۳. سفته در كنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ مورد بررسی تفصیلی واقع نگردید، و تنها مواد ۷۵ تا ۷۸ مقررات متحد الشكل در اكثر قریب به اتفاق مسائل مربوطه، به قواعد پایه گذاری شده درقسمت برات برگشته داده شده است.

با وجود این، ماده ۲۱ ضمیمه دوم قرار داد اول دو اختیار به نفع كشورهای امضا كننده پیش بینی می نماید:اختیار اول – هر یك از طرفهای معظم متعاهد مختارند مقررات مربوط به سفته مورد پیش بینی در كنوانسیون را در قلمرو خود وارد قوانین ملی ننمایند.توضیح آنكه در قوانین مربوط به اسناد تجارتی بعضی كشورها نظیر لتونی، سفته در درجه اول اهمیت قرار داشته و ضوابط دیگر اسناد تجارتی ، به رژیم حقوقی سفته ارجاع داده شده است. برای این كشورها طبعاً مقررات كنوانسیون در مورد سفته قابل قبول نیست . زیرا مواد ۷۵تا ۷۸، حل مسائل سفته را به قواعد برات محول می نماید.كنفرانس پس از بررسی های لازم چنین نتیجه گرفت كه این اختیار ضرر كلی برای قواعد متحد الشكل در بر نخواهد داشت: چه سفته اصولاً بیشتر از اهمیت ملی برخوردار است تا بین المللی، به علاوه در بعضی از كشورها این سند نوشته ای است كه در داخله گرد می كند و برات فقط برای پرداختهای اعتباری بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد.

اختیار دوم- این اختیار به كشور امضا كننده اجازه می دهد، در صورت لزوم سیستم حقوقی بخصوصی را برای سفته تأسیس كرده و به این ترتیب صرفاً به ارجع دادن به قواعد برات اكتفا نكنند. در كشورهای اسكاندیناوی، ژاپن و لهستان از اختیار مزبور استفاده شده و مقررات خاصی جهت فته طلب تدوین گردیده است.

۴. كشور فرانسه از این دو بند ماده ۲۱ استفاده نكرده و تنها در مواد ۱۸۳ و ۱۸۹ قانون تجارت ، مواد ۷۵ تا ۷۸ كنوانسیون را بازگو می كند. این روش مورد انتقاد عده ای از حقوقدانان آن كشور واقع شده است. این گروه عقیده دارند اجرای قواعد برات كه عمل حقوقی سه جانبه است در مورد سفته كه در ابتدا تنها دارای دو طرف می باشد،خالی از اشكال نخواهد بود.

۵. با وجود این كه كنوانسیون ژنو در سال ۱۹۳۰ برابر ۱۳۰۹ شمسی به تصویب كشورهای عضو رسیده، مع ذلك قانونگذار سال ۱۳۱۱ كشورمان، مقررات قبلی كشور فرانسه را در قسمت سفته همانند مورد برات، منعكس نموده است . اما قواعد سابق فرانسه (عمدتاً مقررات سال ۱۸۰۷) در این مورد با مقررات كنوانسیون انطباق داشته است. نتیجتاً ملاحظه می شود در قانون تجارت ایران، همانگ با طرح كنوانسیون ، بتجویز ماده ۳۰۹ ، مقررات برات در قسمت سفته نیز جاری می باشد.

۶. در حال حاضر از لحاظ كاربرد عملی ، ملاحظه می شود سفته هنوز مورد استفاده قرار می گیرد. در حالیكه برات تقریباً در داخل كشور متروك شده است. در این شرایط می توان گفت، ایران در زمره ممالكی است كه سفته در آنها مهمترین وسیله پرداخت اعتباری در داخل كشور می باشد. با این اختلاف كه كشورهای مذكور دارای مقررات مستقلی در این باره هستند؛ حال آن كه در ایران برای حل مسائل سفته لزوماً می بایست به سیستم حقوقی برات، كه خود به عنوان سند تجارتی دیگر تقریباً كاربردی درون مرزی ندارد ، رجوع نمود.

۷. در هر حال ضروری است شناخت عمیق تر نسبت به مكانیزم سفته در مقایسه با برات حاصل آید . بررسی تطبیق سیستم حقوقی این دو سند اجازه خواهد داد تا چار چوب حقوقی خاص سفته بیشتر روشن شده و اسباب حصول نتیجه گیریهای لازم فراهم آید.

منبع: مجله قانون

 1. سلام
  اطلاعات خوبی به مردم می دهید.متشکرم

 2. دانا گفت:

  ممنون از مطالب مفیدتون پیشنهاد میکنم لینک زیر را که در مورد سفته است را ملاحظه نمائید.
  https://goo.gl/bqvP6A

  • اس گفت:

   نه نمیتواند هیچ کاری انجام بدهد شما به کار خویش مبادرت بورز و …

   • ماندانا گفت:

    سلام من تقریبا ۵۰ گرم طلا دارم و میخوام اونو امانت ب شخصی بدم در قبال اون میخوام سفته بگیرم ب جای درج قیمت اگر بنویسم معادل ۵۰ گرم طلا ویا مبلع مورد نطر با توجه ب نرخ روز طلا مشکلی در سفته از نطرقانونی ایجاد میکنه؟
    ممنون میشم اگر هرچه سریعتر جواب گو باشید؟

    • علی گفت:

     سلام. بنظر من به کسی اعتماد نکن. ولی اگر هم کردی و خواستی ازش سفته بگیری هم اثر انگشت بگیر و هم ببرش مهظر امضا باتعهد مهظر بگیر و بعد اونم یه قراداد بنویس و بنویس پشتوانه این مبلغ سفته . ولی حتما امضاشو مهظر تایید بکنه. باید برید دفتر اسناد رسمی و بگید من یه گواهی امضا از ایشون میخام. اونم طبق مدارکش امضاشو تایید میکنه و بیست و پنج هزار تومن میگیره. تازه تو اگه خواستی بدی به اون حتما بگو دوتا ضامن هم پشتشو امضا کنه. بخاطر خودت میگم بمن ربطی نداره. ولی این کلاه ها به سر من رفته.کار از محکم کاری عیب نمیکنه

    • ناشناس گفت:

     نه اینکار را نکنید مگر اینکه مبلغ سفته بیشتر از مبلغ طلا باشد

 3. با سلام
  اینجانب سال 93 بابت ضمانت انجام کار مبلغ پنج میلیون تومان سفته به کار فرما تحویل دادم ولی تنها قسمت اطلاعات متعهد را تکمبل نموده ولی اقدام به تکمیل هیچیک از موارد دیگر ننمودم .
  اکنون کارفرما اقدام به تهدید به اجرا گذاشتن سفته نموده. سوال بنده این است که این سفته با توضیحات یاد شده وجاهت قانونی دارد یا خیر ؟

 4. Delroba گفت:

  ميخواستم بپرسم اگر به هر دليلى قادر به پرداخته سفته نباشى و سر موعد مقرر اون مقدار پول رو نداشته باشى و براى پرداختش نياز به زمان داشته باشى اون موقع چه اتفاقى ميوفته؟!فرض رو بر اين بزاريد كه كسي كه سفته به اسمش نوشته شده اصلا آدم قابل مذاكره اى نيست!

 5. صفرعلی بابایی گفت:

  ضمن عرض سلام میخواستم بدانم کسی که قادر به پرداخت وجه مورد تعهد سفته نباشد و طرف دارنده سفته نیز قابل مذاکره نباشد چه اتفاقی می افتد.

 6. علی گفت:

  درود بر شما. سفته به شخصی دادم مبلغ درج شده روی هم نوشته 10میلیون ریال هم 60میلیون ریال کدام یک در دادگاه مورد قبول می باشد در ضمن به صورت دستی مبلغ نوشته نشده است.سپاس.

 7. سارا گفت:

  سلام خسته نباشید ممنون بابت اطلاع رسانیتون من برای تخلیه ی خونه قراره به جای چک سفته بدم به مبلغ 54 میلیون تومن ولی نگرانم برام دردسر درست بشه چه کاری میتونم بکنم تا ازاین سفته ها نتونن استفاده ی دیگه ای بکنن

 8. امير گفت:

  براي سفته كارت پايان خدمت ميخواد ؟؟؟

 9. محمد گفت:

  سلام ، آيا ميشود سفته را بدون واخواست مستقيما از طيق مراجع قضائي پيگيرى كرد
  وآگر بعد از گذشت ده روز از تاريخ درج شده اقدام شود چه اتفاقى ميافتد ؟ آيا بى ارزش ميشود ؟

 10. Peyman گفت:

  باسلام و خسته نباشید.بنده دو برگ چک به شخصی خرج کردم و برای تضمین آن دو چک.یک برگ سفته به طرف تقدیم کردم و و رسیدی به این عنوان که سفته شماره…از بابت تضمین دوبرگ چک ب شماره های..و…
  میباشد. (حال بعداز وصول چکها طرف سفته بنده را نداده )آیا در صورت شکایت طرف به سفته،میتوانم با رسیدی که در اختیار دارم ثابت کنم و سفته بنده را بهم بازگردانند؟

 11. Salehi گفت:

  سلام
  اگر به شخصی سفته داده باشیم ، و طرف شکایت کرده باشد ، اگر پول اون شخص را بدهیم و سفته را پس بگیریم آیا از روی کپی سفته می تواند مجددا اقدام کند؟

 12. ناشناس گفت:

  سلام مبلغ سی میلیون تومان ازشخصی طلب دارم وشهودی معتبرهم پشتش را امضا کرده ولی چندماه ازتاریخش گذشته ارزش قانونی دارد ممنونم

 13. میثم گفت:

  سلام مبلغ 10 میلیون تومان بابت تسفیه حساب از کارفرما سفته گرفتم
  سفته فقط امضا مدیر عامل رو داره
  الان چند وقته که از دادن حق و حقوق من امتناع میکنه
  و وقتی بهش میگم میگه برو سفته بزار اجرا
  چیکار میتونم بکنم

 14. ف.زاهدی گفت:

  سلام‌…خاهش میکنم راهنماییم کنید …من مبلغ ده ملیون سفته به عنوان ضمانت برا مغازه ای که کار میکنم دادم الان دوماهه میخوام در بیام بخاطر سفته نمیتونم .سفته تاریخ نداره …خاهشا راهنماییم کنید چجوری میتونه از سفته علیه من استفاده کنه …

 15. سلام. ممنون بابت اطلاعات مفید سایتتون.
  یه سوال داشتم ،
  اگر که سفته ای رو جهت “حسن انجام کار” به یه شرکتی که توش کار میکنم تحویل بدم! چه عواقب بدی میتونه برای من داشته باشه ؟
  اگه ممکنه خیلی سریع به من جواب بدید. عجله ای هست.
  متشکرم.

 16. ناشناس گفت:

  واقعا ممنون از اطلاعات مفید و خوبی که در اختیار ما می گذارید ، بازم ممنون

 17. بهار اسدی گفت:

  سلام من یک صفته دارم وسیله رو مبلغ اصلیش۲۵میلیون تومان بابت صفته ۵۰میلیون دادن امضا پاورقی و اثر انگشت با کد ملیش هست خودش مدتی ناپدید شده چیکار میتونم کنم راهنماییم کنین لطفاا

 18. ناشناس گفت:

  سلام، اگه اون کسی که سفته میده فوت کنه تکلیف سفته ها چی میشه؟

 19. عبذاله گفت:

  ببخشید یک سفته گم کردم ک فقط امضاداره باثر انگشت
  اسم و تاریخ وهیچ مشخصاتی نداره
  باید چ کار کنم

 20. غزاله صدریه گفت:

  سلام یک سوال داشتم.اگر درون سفته اقامتگاه و محل پرداخت رو شخص بدهکار نوشته باشه تهران .این حکم اجرایی داره؟و اینکه تاریخ دادن برای مثلا سال ۹۳ که پرداخت میکنن و نکردن و بخاطر اینکه فامیل بودن و ملاحظه کردیم و الان کلا نمیخوان پرداخت کنن چه باید کرد؟

 21. منصور گفت:

  سلام علیکم ، پسر بنده برای شروع بکار در شرکتی تحت عنوان حسن انجام کار یک فقره سفته به مبلغ سیصد میلیون ریال امضا نموده و چون با هیچکس مشورت نکرده و خودش هم ناشی بوده سفته را بدون عنوان و تاریخ و… فقط سفید امضا کرده ، انگشت زده و مشخصات خودش را قید کرده است..پس از دو سال چون آن شرکت کار برای وی نداشت آنجا را ترک ولی سفته اش را وصول نکرده( از باب اطمینان)،،،حالا صاحب آن شرکت سفته را به کسی واگذار کرده و مشخصات آن فرد را در آن قید کرده است ( طرف شرخره) ،،او هم آنرا به اجرا گذاشته و مطالبه پول کرده است لطفا راهنمایی بفرمایید

 22. پاسارگاد گفت:

  سلام 35میلیون سفته بابت فروش کالا از شخصی دارم.1برای اینکه متواری نشود میتوان حکم توقیف اموالش یا جلب او را بدون اطلاع وی گرفت؟2چگونه میتوان فهمید وی مال منقول یا غیرمنقولی دارد؟هزینه های پیش رو در هر مرحله چقدر است؟ایاوکیلی هست که هحق الوکاله خود را پس از وصول سفته ها بگیرد؟

Go to TOP