چاپ خبــر

رییس شورای اسلامی استان اصفهان: روستاهای استان در حال تخلیه کامل است

رییس شورای اسلامی استان اصفهان گفت: روستاهای استان بشدت در معرض کاهش جمعیت و در نهایت تخلیه کامل قرار گرفته اند.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار به نقل از ایرنا، عبدالله کیانی روز سه شنبه در جلسه شورای اسلامی استان افزود: تبعات ناشی از خالی شدن روستاها از جمعیت و غیرفعال شدن آنها از لحاظ اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی، میراثی و امنیتی می تواند باعث بروز مشکلات فراوان در داخل استان و کشور شود.
وی هشدار داد: روستاها، امروزه در حال احتضارند و اگر برنامه ریزی صحیحی صورت نگیرد از آنها در دهه های آینده اثری نخواهد ماند و این موضوع به معنی نابودی کامل نظام تولید کشاورزی در استان و کشور خواهد بود.
کیانی اعلام کرد: با استناد به آمار موجود، توجه به روستاها بیشتر در بخش عمرانی از قبیل آب، برق، تلفن و غیره صورت گرفته که نسبتا در این زمینه به وضعیت مناسبی رسیده اند اما در باره بهبود وضعیت اقتصادی، افزایش درآمد و بیمه های تامین اجتماعی آنها توفیقی حاصل نشده است.
وی تاکید کرد: توسعه، فقط یک امر عمرانی نیست و بدون توجه به تمام جنبه های آن، نمی تواند تحقق یابد.
کیانی به فلسفه وجودی روستاها بعنوان یکی از مهمترین پایگاه های تولید مواد حیاتی و رفع نیازهای اساسی جامعه تاکید کرد.
رییس شورای اسلامی استان اصفهان، راهکارهای توسعه پایدار روستایی را تصویب کلیات برنامه راهبردی توسعه روستایی، احصاء نیازهای توسعه پایدار روستایی و انعکاس آن در قالب احکام برنامه های توسعه و بودجه های سنواتی،اختصاص تسهیلات مورد نیاز، تصویب تشکیل شورای عالی توسعه روستایی و تصویب مشوق های لازم برای حمایت از توسعه اقتصادی روستاها با رویکرد مشارکت روستاییان عنوان کرد.
وی خاطرنشان کرد: کشور ما در سده اخیر روند رشد شتابانی را در شهرنشینی تجربه کرده، رشدی که به قیمت نابودی زیرساخت های تولیدی روستا تمام شده است.
کیانی افزود: روستایی که خود باید مولد باشد امروزه به مصرف کننده خدمات شهری تبدیل شده است.
وی اظهار کرد: این یک واقعیت انکار ناپذیر است که چرخش و جهتگیری نظام حقوقی ایران به سمت تقویت شهرها بوده است، شهرهایی که نه تنها برآمده از الزامات توسعه صنعتی نیستند بلکه ویترینی فریبنده از خدمات محسوب می شوند.
رییس شورای اسلامی استان اصفهان گفت: روستاییان بدلیل نظام معیوب کشاورزی و عدم بازدهی زمین های کوچک، عدم توسعه مکانیزه کشاورزی،خشکسال، بی توجهی دولت ها، نبود امکانات بهداشتی، آموزشی، درمانی، خدماتی و غیره به شهرها مهاجرت می کنند تا شاید در حاشیه نظام خدمات شهر از امکانات برخوردار شوند.
وی تاکید کرد: نتایج مهاجرت روستاییان به شهرها، رشد روزافزون حاشیه نشینی، افزایش مسائل امنیتی و جرائم شهری، بی سامانی منظر شهری و اثرات مخرب دیگر است.
کیانی اعلام کرد: صرف نگاه توسعه اقتصادی به روستا بدون توجه به مفاهیمی همچون محیط زیست، پایداری و عدالت اجتماعی، اثربخش نیست.
وی تصریح کرد: توسعه پایدار روستایی باید مقدم بر توسعه شهری باشد.
کیانی افزود: ضرورت تقدم توجه به توسعه روستایی به این دلیل است که راه حل نهایی معضل بیکاری شهری و تراکم جمعیت، بهبود محیط روستایی است.
به گزارش ایرنا، بر اساس آمار اعلام شده در این جلسه، در سرشماری سال 90 تعداد روستاهای استان اصفهان یکهزار و 831 مورد اعلام شد است که 996 مورد از آنها دارای بیش از 20 خانوار است.
طبق سرشماری سال 90، جمعیت روستایی استان اصفهان 710 هزار و 989 نفر است که 15 درصد از کل جمعیت این استان را تشکیل می دهند.

 

Go to TOP