چاپ خبــر

بیشترین نام های انتخاب شده برای متولدین 6 ماه اول امسال استان کدامند؟

به گزارش پونه زار اداره ثبت احوال استان اصفهان آماری را از فراوانی نام های متولدین 6 ماه نخست امسال استان منتشر کرده است .

با استناد به این آمار فاطمه در بین اسامی دختران و امیر علی در بین اسامی پسران بیشترین فراوانی را دارند .

 

Untitled-4 Untitled-3

 

 

0.907878001318879696_taknaz_ir

Go to TOP