چاپ خبــر

لیست مساجد شهرستان فریدونشهر

شهرستان فریدونشهر دارای ۴۶ مسجد است .

 

■  ۱ – مسجد ابوالفضل- روستای کاهگان  –  ■  ۲ – مسجد ابوالفضل- برف انبار، محله خمسلو  –
■  ۳ – مسجد ابوالفضل- برف انبار، محله سنگباران  –  ■  ۴ – مسجد ابوالفضل- پشتکوه اول، روستای کلوسه  –
■  ۵ – مسجد ابوالفضل- خ امام خمینی  –  ■  ۶ – مسجد ابوالفضل- روستای بادجان  – 
■  ۷ – مسجد ابوالفضل- روستای چقاء  – ■  ۸ – مسجد ابوالفضل- روستای خلیل آباد   –
■  ۹ – مسجد ابوالفضل- کوچه فارابی  –  ■  ۱۰ – مسجد ابوالفضل، پشتکوه اول، روستای بهرام آباد  – 
■  ۱۱ – مسجد اعظم- وحدت آباد، خ شهید جمالی  –  ■  ۱۲ – مسجد المحمود محمد مصطفی- وحدت آباد  –
■  ۱۳ – مسجد امام حسین- پشتکوه اول، روستای بندر  –  ■  ۱۴ – مسجد امام حسین- روستای سروشجان  – 
■  ۱۵ – مسجد امام رضا- روستای تهلگی   –  ■  ۱۶ – مسجد امام سجاد- پشتکوه اول، روستای مصیر  – 
■  ۱۷ – مسجد بقیه الله- روستای چقاء   – ■  ۱۸ – مسجد پیر علی- منطقه چشمه لنگان  –
■  ۱۹ – مسجد جامع   – ■  ۲۰ – مسجد جامع- پیشکوه موگوئی، روستای اسلام آباد  –
■  ۲۱ – مسجد جامع- خ امام خمینی  –  ■  ۲۲ – مسجد جامع- خمسلو  – 
■  ۲۳ – مسجد جامع- روستای چقیورت   –  ■  ۲۴ – مسجد جامع- روستای سیبک  –
■  ۲۵ – مسجد چهارده معصوم- روستای سیبک  – ■  ۲۶ – مسجد حسینیه- خ ولی عصر  –
■  ۲۷ – مسجد حسینیه خمسلو- برف انبار  –  ■  ۲۸ – مسجد رسول اکرم- روستای قلعه سرخ  –
■  ۲۹ – مسجد سید- محله وحدت آباد   –  ■  ۳۰ – مسجد سید محمد- منطقه پیشکوه موگوئی، روستای مکدین   –
■  ۳۱ – مسجد سیدالشهدا- شهرک امام  – ■  ۳۲ – مسجد سید-خ گلستان  –
■  ۳۳ – مسجد صاحب الزمان- برف انبار  – ■  ۳۴ – مسجد صاحب الزمان- پشتکوه اول، روستای آبچک  –
■  ۳۵ – مسجد صاحب الزمان- خ شریعتی  – ■  ۳۶ – مسجد صاحب الزمان- روستای بزمه   –
■  ۳۷ – مسجد صاحب الزمان- روستای بیجگرد   –  ■  ۳۸ – مسجد صاحب الزمان- روستای چقادر   –
■  ۳۹ – مسجد صاحب الزمان- روستای قلعه سرخ   – ■  ۴۰ – مسجد صاحب الزمان- روستای میلاگرد   –
■  ۴۱ – مسجد صاحب الزمان- روستای نهضت آباد  – ■  ۴۲ – مسجد صاحب الزمان- نهضت آباد  – 
■  ۴۳ – مسجد علی ابن ابیطالب، پشتکوه موگویی، روستای مزرعه سیب  – ■  ۴۴ – مسجد فاطمه زهرا- برف انبار، محله خمسلو  –
■  ۴۵ – مسجد گلستان شهدا- روبروی دادگستری   – ■  ۴۶ – مسجد مشعلدار علی- محله وحدت آباد   –
■  ۴۷ – مسجد ولیعصر- روستای خویگان  –  
Go to TOP