چاپ خبــر

تبلیغات انتخاباتی؛ حجت‌الله صفری

یکی از مهمترین محورهای تعهدات ما، حفظ و تقویت اقتصادی کشور است.

در انتخابات مجلس امسال، ما به عنوان کاندیدای خودتان به شما پیوسته‌ایم تا به یک آینده پایدار برای کشورمان کمک کنیم. یکی از مهمترین محورهای تعهدات ما، حفظ و تقویت اقتصادی کشور است.

Go to TOP