چاپ خبــر

تولید 89969 کیلویی عسل در شهرستان

سرشماری ازکلنی های زنبورعسل درسال جاری همزمان باسراسرکشور در شهرستان فریدونشهر انجام شد.

به گزارش پونه زار ؛ سرشماری ازکلنی های زنبورعسل درسال جاری همزمان باسراسرکشورتوسط اداره اموردام این مدیریت ازتاریخ6/7/92لغایت11/7/92 انجام گردید وطی این سرشماری تعداد19هزار کلنی زنبورعسل باتولید عسل 89969 کیلو مربوط به این شهرستان وتعداد12166کلنی زنبورعسل باتولید65615کیلوعسل مربوط به سایرشهرستانهای مهاجرسرشماری گردید.

سرشماری ازکلنی های زنبورعسل درسال جاری همزمان باسراسرکشورتوسط اداره اموردام این مدیریت ازتاریخ6/7/92لغایت11/7/92 انجام گردید وطی این سرشماری تعداد19هزار کلنی زنبورعسل باتولید عسل 89969 کیلو مربوط به این شهرستان وتعداد12166کلنی زنبورعسل باتولید65615کیلوعسل مربوط به سایرشهرستانهای مهاجرسرشماری گردید.

Go to TOP