چاپ خبــر

تبلیغات انتخاباتی؛ مجتبی مؤمنی

شجاعت و جسارت و تسلط بر امور از خصوصیات اولیه نماینده است.

شجاعت و جسارت و تسلط بر امور از خصوصیات اولیه نماینده است که در صحبت‌های تلویزیونی مهندس مجتبی مومنی و بازگویی درد دل کشاورزان مظلوم شهرستان هویداست.

مهندس مومنی
@m_momeni1402

Go to TOP